Vilkår

1. Aftalen

Disse generelle vilkår gælder for levering af YouTv, der udbydes af YouTv A/S (herefter betegnet som ”YouTv”). Aftalen er en abonnementsaftale (herefter betegnet som ”aftalen”).

Vilkårene for aftalen gælder mellem kunden og YouTv. Nærværende generelle abonnementsvilkår er de overordnede vilkår, som gælder for alle YouTv’s abonnementsaftaler. Derudover kan der være eventuelle tillægsvilkår for ekstra ydelser, som kunden har valgt.

Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at tillægsvilkår går forud for de generelle abonnementsvilkår.

YouTv er en abonnementsløsning, hvor kunden selv kan sammensætte et indhold bestående af tv-kanaler og streamingtjenester. YouTv leveres i forskellige pakkestørrelser med et nærmere bestemt antal point. Disse point bruges af kunden til at sammensætte det konkrete indhold i kundens YouTv-abonnement. Derudover vil der være indhold, kunden altid får med uanset hvilket abonnement, kunden sammensætter.

En aftale om YouTv giver kunden adgang til at modtage et nærmere bestemt antal tv-kanaler og streamingtjenester til visning på kundens computer, mobil eller tablet, jf. pkt. 4.

Det fremgår af YouTv A/S’ ordrebekræftelse hvad aftalen omfatter. Ordrebekræftelsen sendes til kunden pr. elektronisk post, jf. pkt. 11. Sammen med ordrebekræftelsen modtager kunden gældende vilkår, priser og eventuel produktinformation. Ordrebekræftelsen er sammen med vilkår og priser grundlaget for aftalen mellem kunden og YouTv A/S.

Senere bestillinger eller ændringer af abonnementet kan ske via youtv.dk. Kunden logger ind på sin YouTv-konto, og kan her foretage ændringerne.

2. Aftalens parter

Parterne i denne aftale er kunden og YouTv. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene.

Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes af andre end kunden eller dennes husstand se yderligere i pkt. 14.

3. Registrering af kunden

Aftalen indgås ved kundens oprettelse af en konto på youtv.dk.

Kunden skal i den forbindelse oplyse YouTv om en e-mailadresse. Denne e-mailadresse bruges både til login samt til YouTv’s fremsendelse af ordrebekræftelser og andre meddelelser vedrørende aftalen.

Oplysningerne og YouTv’s registreringer heraf lægges til grund for aftalen.

Ved ændring af kundens e-mailadresse er kunden forpligtet til   straks at give YouTv meddelelse herom.

4. Brugen af YouTv

Brug af YouTv forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software).

YouTv stilles til rådighed for kunden til visning på kundens computer via youtv.dk eller til visning på kundens mobil eller tablet via YouTv-apps. Der gives ikke adgang til YouTv via youtv.dk gennem browser på mobil og tablets. På youtv.dk kan kunden finde oplysning om, hvilke tekniske krav YouTv-appen stiller til kundens computer, mobil og tablets.

Kundens brug af YouTv kan ske fra enhver forbindelse til internettet.   Kunden kan være logget ind på op til 5 enheder samtidig  , men kunden kan maksimalt streame indhold fra YouTv på op til 2 enheder samtidig.

Ved brug af YouTv via mobildatatjenester skal kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som YouTv anvender. Afhængig af båndbredden på den anvendte forbindelse, anvender YouTV mellem 700 MB og 4 GB i timen.

For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen af YouTv, er det nødvendigt, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelse er mindst 2,5 Mbit/s. YouTv tager forbehold for kvaliteten af YouTv, der kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af internetforbindelsen.

Kunden kan anvende YouTv i andre EU-lande end Danmark i op til 30 dage sammenhængende. Efter de 30 dage skal YouTv anvendes i Danmark. Følgende kan YouTv igen anvendes i andre EU-lande i en ny 30-dages periode.

Kunden må ikke anvende YouTv i lande uden for EU.   Ved kundens krænkelse af ovenstående afbryder YouTv A/S kundens adgang til YouTv uden varsel jf. pkt. 14.

5. Fortrydelsesret

Ved brug af YouTv sker levering af streamingindhold umiddelbart efter, at bestillingen er afsluttet, hvorefter streamingindholdet er til rådighed for kunden på de aftalte vilkår, jf. pkt. 1.

Idet leveringen af streamingindhold sker umiddelbart efter kundens bestilling, har kunden ved bestillingen give samtykke til, at leveringen af streamingindholdet sker straks med den virkning, at kundens normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder ved levering.

6. Kundens skift af indhold i YouTv-pakke

Kunden kan løbende ændre i sammensætningen af tv-kanaler og streamingtjenester i kundens YouTv-pakke. Der gælder dog den begrænsning ved tilvalg af tv-kanaler og streamingtjenester, at den tilvalgte tv-kanal eller streamingtjeneste ikke kan udskiftes i 30 dage efter tilvalget.

7. Kundens skift af YouTv-pakker

Kunden kan desuden bestille skift mellem de forskellige pakkestørrelser af YouTv. Oplysning om de til enhver tid gældende YouTv-pakkepriser findes på YouTv’s hjemmeside.

Ved skifte til en større pakke, startes en ny abonnementsperiode med det samme. Beløbet for den resterende del af den tidligere pakkes abonnementsperiode refunderes af YouTv, hvorefter der opkræves separat betaling for den nye pakke. Ved skifte til en mindre pakke træder ændringen i kraft efter udløbet af igangværende abonnementsperiode.

YouTv fremsender en skriftlig bekræftelse ved modtagelse af anmodningen om skift af tv-pakke.

8. YouTv’s ændring af indhold i YouTv-pakker

Det faste indhold i YouTv-pakkerne fremgår af youtv.dk. Såfremt YouTv ændrer sammensætningen af tv-kanaler og streamingtjenester i det faste indhold, fremsendes der et varsel på 1 måned til kunden.

Det specifikke indhold i de forskellige streamingtjenester kan ændres uden varsel.

9. Leveringstidspunkt

Kunden får adgang til de ydelser, der er fastlagt i henhold til aftalen umiddelbart efter kundens oprettelse af et abonnement på youtv.dk.

10. Elektronisk selvbetjening (YouTv-konto)

Kunden kan få adgang til elektronisk selvbetjening på youtv.dk ved brug af YouTv-login.

Kundens login og adgangskode er personlige og må ikke videregives til tredjemand udover husstanden jf. pkt. 14. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. Kunden skal straks rette henvendelse til YouTv ved mistanke om andres uberettigede brug af kundens YouTv-konto.

Kunden har via elektronisk selvbetjening adgang til oversigt over kundens eksisterende aftale med YouTv, regningsstatus og kundens tidligere regninger og regningsarkiv.

Kunden har desuden adgang til at foretage abonnementsændringer via elektronisk selvbetjening på youtv.dk.

11. Elektronisk kommunikation

Kommunikation mellem kunden og YouTv sker ved elektronisk kommunikation. Meddelelser fra YouTv til kunden vedrørende kundens aftaler med YouTv, sendes derfor pr. e-mail til kunden.

Meddelelser fra YouTv omfatter bl.a. ordrebekræftelser og meddelelser vedrørende kundens aftaler med YouTv, herunder varsling om væsentlige ændringer af priser og vilkår. Kunden modtager således ikke disse meddelelser som almindelig post.

Meddelelser som kunden modtager pr. e-mail til den aftalte e-mailadresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post.

Kunden har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra YouTv frem til den aftalte e-mailadresse.

Ved ændring af kundens e-mailadresse skal kunden straks give YouTv meddelelse herom.

12. Priser

YouTv fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 1.

YouTv kan opkræve oprettelsesafgift og abonnementsafgift. Derudover kan YouTv opkræve gebyrer og specifikke afgifter for tillægsydelser og engangs­ydelser mv.

Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan fås på YouTv’s hjemmeside eller ved henvendelse til YouTv jf. pkt. 22.

13. Betaling via automatisk kortbetaling

Kunden betaler regningen via automatisk kortbetaling. En aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betaling af regninger fra YouTv vedrørende abonnement på YouTv sker ved automatisk overførsel af regningsbeløbet fra kundens betalingskort til YouTv.

Ved kundens tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskort-oplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af YouTv. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskortoplysningerne.

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gyldigt, og at betalingskortoplysningerne på youtv.dk opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende.

Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis betalingen afvises af kunden eller af kundens bank), er YouTv berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Abonnementsafgifter opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 9, og opkrævningen sker hver måned, og betalingen sker forud.

YouTv kan i henhold til gældende regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere.

Betaling sker i danske kroner.

YouTv kan, efter orientering af kunden, tilsvarende lade tredjemand, herunder Nuuday A/S eller datterselskaber til Nuuday A/S varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår og andre ydelser leveret af disse virksomheder.

14. Kundens misligholdelse (YouTv’s lukkeret)

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er YouTv A/S berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

Abonnementsafgifter og forbrugsafgifter mv. ikke betales rettidigt.

Kunden udøver chikane mod YouTv eller YouTv’s medarbejdere.

Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af e-mailadresse, eller kundens forhold gør, at YouTv ikke kan fremsende ordrebekræftelser og anden kommunikation til kunden, jf. pkt. 11.

Abonnementet anvendes af andre end kunden eller dennes husstand.

Kundens krænkelse af ophavsret jf. pkt. 15.

Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

15. Ophavsret og misligholdelse

Indhold fra YouTv er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder f.eks. ved kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede film, eller hvis YouTv uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er YouTv berettiget til at afbryde kundens adgang til YouTv, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.

16. YouTv’s misligholdelse

Hvis YouTv ved ændring eller flytning af YouTv-tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 9, eller hvis der opstår fejl i YouTv, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager YouTv A/S efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 2 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet, og hvis beløbet overstiger 25 kr.

Afbrydelser, som skyldes fejl i kundens udstyr eller i kundens interne net, jf. pkt. 4, berettiger ikke kunden til afslag i abonnementsafgiften.

Ved afbrydelse af enkeltprogrammer ydes der ikke reduktion i abonnementsafgiften. YouTv er endvidere berettiget til af rettighedsmæssige årsager at blokere enkeltudsendelser uden reduktion i abonnementsafgiften.

Afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, berettiger ikke til afslag i abonnementsafgiften.

17. Force majeure

YouTv er ikke forpligtet til at yde erstatning i form af afslag i abonnementsprisen, såfremt den manglende levering eller afbrydelse skyldes forhold uden for YouTv’s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt YouTv’s egne medarbejdere og underleverandører.

Kunden opnår ikke bedre ret mod YouTv end YouTv har mod de leverandører, der leverer indhold til YouTv. YouTv er ikke forpligtet til at yde erstatning for fejl eller afbrydelser af det indhold tredjeparter leverer til YouTv, såfremt fejlen eller afbrydelsen skyldes forhold hos tredjemand.

18. Opsigelse og bindingsperiode

Opsiges aftalen udløber abonnementet ved udløb af den igangværende abonnementsperiode. Der er således ingen bindingsperiode.

YouTv bekræfter skriftligt kundens opsigelse.

YouTv kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14.

Såfremt YouTv A/S ophører med at udbyde YouTv, opsiges aftalen med 1 måneds varsel.

19. Ændring af vilkår og priser

YouTv kan ændre disse vilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 12, med et varsel på mindst 1 måned.

Prisstigninger kan bl.a. gennemføres som følge af almindelig inflation og markedsmæssig udvikling i priserne for de leverede ydelser samt i tilfælde af YouTv A/S’ forøgede omkostninger eller behov for øget lønsomhed og indtjening.

Væsentlige ændringer varsles ved fremsendelse af skriftlig meddelelse til den e-mailadresse, der er bruges til login på kundens YouTv-konto.

Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på YouTvs hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse.

20. Tvister og klager

Aftaler om levering og drift af tjenester er undergivet dansk ret.

I tilfælde af tvist mellem kunden og YouTv om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til YouTv. YouTv træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

YouTv’s afgørelse kan indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. 72 40 56 00, www.naevneneshus.dk.

Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.

21. Ikrafttrædelse

Aftalen mellem kunden og YouTv træder i kraft ved kundens oprettelse på youtv.dk, jf. pkt. 1.

Disse vilkår træder i kraft den 1. maj 2020.

22. Kundeservice og support

Kundeservice og Support
Chat     youtv.dk
Web     youtv.dk
E-mail  support@youtv.dk

Nuuday A/S
Teglholmsgade 1
2450 København SV
CVR-nr.  4007529